Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid

Artikel 1 Definities

1.1. Polevolution Daarmee wordt bedoeld Polevolutionsports en diensten en producten
die wij aanbieden onder de naam Polevolutionsports.

1.2. Lid Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijk persoon bent van 16 jaar of ouder.

1.3. Lidmaatschap de overeenkomst die wordt aangegaan tussen jou Polevolution door
middel van een inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je
lidmaatschap.

1.4. Contributie/lidmaatschapskosten Het bedrag van het lidmaatschap dat je per
termijn moet betalen als je je hebt ingeschreven of aangemeld voor de komende
termijn.

Artikel 2 Lidmaatschap, Termijn en Betaling

2.1. U betaalt uw lidmaatschap in het begin van elke nieuwe termijn. Deze wordt betaald
voorafgaand de eerst gevolgde les van het termijn. U betaalt altijd voor de
aankomende termijn.

2.2. De betaling van het contributiegeld dient vooraf te geschieden. Restitutie is niet
mogelijk.

2.3. Wanneer u midden in de maand instroomt krijgt u voor de resterende periode van
die maand een verrekening. De verrekening zal bij de eerste betaling worden
verwerkt.

2.4. U dient zorg te dragen voor het tijdig betalen van het contributiegeld. In het geval dat
er niet tijdig is betaald wordt er € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.

2.5. Het abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.

Artikel 3 Tarieven, Doorbetaling

3.1. Polevolution behoudt zich het recht tussentijds de prijzen te wijzigen / abonnement
structuur aan te passen.

Artikel 4 Lessen

4.1. Polevolution streeft ernaar het vooraf geplande lesrooster indien mogelijk aan te
houden, echter is het mogelijk dat door ziekte of onvoorziene omstandigheden een
les niet door kan gaan. Dit kan niet verrekend worden en er kunnen geen rechten
aan ontleend worden.

4.2. Polevolution behoudt zich het recht lessen te wijzigen of te laten vervallen.

4.3. Polevolution is te allen tijde gerechtigd lestijden te wijzigen.

4.4. Tijdens de reguliere schoolvakanties kan er een aangepast rooster gehanteerd
worden.

4.5. Per kwartaal kunnen leden éénmaal per kwartaal een gemiste les inhalen op een
andere dag of lestijd binnen hetzelfde kwartaal. Dit kan uitsluitend in overleg en mits
er een gegronde reden voor de gemiste les is. Polevolution behoudt zich het recht te
oordelen wat dan wel of niet een geldige reden is. Het inhalen van de les is alleen
mogelijk als er plek is. Vakanties, uitjes en dergelijke worden niet als geldige
redenen gezien.

4.6. Gemiste lessen zijn voor eigen risico. Er is geen sprake van verrekening of
compensatie mogelijk.

Artikel 5 Verhuizing of Blessure

5.1. Als er sprake is van een verhuizing waardoor je tijdelijk of blijvend geen gebruik kan
maken van je lidmaatschap dan kun je deze beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de
opzegging. Opzegging van het lidmaatschap geeft geen recht tot constitutie voor de
resterende lessen.

5.2. Indien je om medische redenen tijdelijk of blijvend geen gebruik kan maken van je
lidmaatschap dan kun je deze beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn
van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging.
Opzegging van het lidmaatschap geeft geen recht tot constitutie voor de resterende
lessen.

5.3. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

Artikel 6 Beëindiging Lidmaatschap

6.1. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Wijzigingen en/of
beëindiging van het lidmaatschap dient minimaal 30 dagen voor het verstrijken van
de abonnementsperiode of betalingstermijn schriftelijk, voorzien van een
handtekening, te worden gedaan en persoonlijk bij Polevolution te worden
ingeleverd of gemaild te worden naar polevolutionsports@gmail.com.

Artikel 7 Risico en Aansprakelijkheid

7.1. Polevolution en zijn medewerkers streven ernaar om ieder lid of deelnemer een goede
begeleiding tijdens de trainingen te geven en de veiligheid en gezondheid van leden
te waarborgen. Echter kan het beoefenen van sport risico’s met zich meebrengen.
Deelname aan de lessen is dan ook geheel op eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke
condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist
om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

7.2. Polevolution en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van
eventuele ongevallen, schade aan, zoekraken van, verlies of diefstal van
persoonlijke eigendommen.

7.3. Polevolution en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of
immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in de pole
studio en/of bij het gebruik van onze apparatuur.

Artikel 8 Privacy

8.1. Polevolution behoudt zich het recht om leden telefonisch of via mail op de hoogte te
houden van nieuws en eventuele wijzigingen.

8.2. Het is niet toegestaan om geluids- en/of beeldopnamen van personeel, leden of deelnemers
zonder toestemming te maken en te publiceren. Het maken van foto’s door een Lid of deelnemer,
met inbegrip het nemen van beelden door middel van een mobiele telefoon of ander
apparaat, is uitsluitend toegestaan voor privé gebruik. Het delen van beeld is alleen
toegestaan als je er alleen zelf op staat en als je toestemming hebt van andere
leden of personeel in beeld.

8.3. Polevolution verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze
en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)

8.4. Wanneer een abonnement wordt beëindigd verwijderen wij alle gegevens van de
klant m.u.v. naam en mail adres voor eventuele latere mailing. Het inschrijfformulier
en eventuele intake en/of follow-up formulieren worden vernietigd. Polevolution
vernietigd elke 6 maanden alle formulieren welke langer dan 12 maanden geleden
zijn ingevuld zoals intake, follow-up en fitness schema’s m.u.v. het inschrijfformulier.

Artikel 9 Klachten

9.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen zo snel mogelijk, doch
uiterlijk binnen vier weken na het constateren van de gebreken te zijn ingediend bij
Polevolution door middel van een mail naar Polevolutionsports@gmail.com. De
klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele
bewijsmiddelen te zijn.

Artikel 10 Toepasselijk Recht en Geschillen

10.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met
Polevolution aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

10.2. Een geschil tussen Polevolution en een lid kan worden gemeld bij de
Geschillencommissie Sport en Beweging, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag
(www.degeschillencommissie.nl).

10.3. Alle geschillen tussen Polevolution en een lid worden voorgelegd en
beoordeeld door een bevoegde rechtbank.